Wyższa kwota bazowa ma zastosowanie nie tylko do nowo przyznawanych świadczeń. Osoba, która pracowała po przyznaniu emerytury lub renty, może zgłosić wniosek o jej przeliczenie z zastosowaniem nowego wskaźnika.
Ubezpieczonemu, który przeszedł na emeryturę w 2009 roku, ZUS ustalił podstawę wymiaru świadczenia z zarobków uzyskanych w latach 1999 – 2008. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury wyniósł 110,35 proc. Po jej przyznaniu emeryt podjął pracę, którą kontynuuje do dziś. Na początku marca 2011 r. wystąpił o ponowne ustalenie świadczenia z uwzględnieniem zarobków z lat 2001 – 2010. Nowo obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury wyniósł 114,45 proc. ZUS ustalił mu podstawę wymiaru oraz część socjalną świadczenia z zastosowaniem nowej kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca.
Kwota bazowa uwzględniana przy obliczaniu nowo przyznawanych świadczeń (od 1 marca 2011 r.) wynosi 2822,66 zł i jest wyższa od poprzednio obowiązującej o 105,95 zł. Tak jak miało to miejsce w opisanym powyżej przypadku, może mieć ona zastosowanie również do przeliczenia emerytur i rent przyznanych przed 1 marca 2011 r.