Od dwóch lat jest obowiązkowa na maturze matematyka

Od 2010 roku obowiązkowymi przedmiotami na maturze są język polski ustny i pisemny, język nowożytny ustny i pisemny oraz matematyka.. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej muszą również przystąpić do egzaminu ustnego i pisemnego z języka mniejszości narodowej. Wszystkich maturzystów obowiązuje poziom podstawowy z przedmiotów obowiązkowych. Czas zdawania matematyki jako przedmiotu obowiązkowego wydłużył się ze 120 minut do 170 minut.

Każdy absolwent może zdawać egzamin z maksymalnie trzech wybranych przedmiotów dodatkowych; ma do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, historię, wos, geografię, biologię, chemię, fizykę, wiedzę o tańcu, historię sztuki, historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną, informatykę, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny (kaszubski). Poziom egzaminu zależy od absolwenta, ale w razie wyboru przedmiotu obowiązkowego jako dodatkowego, absolwent ma obowiązek zdawania go również na poziomie rozszerzonym.

Zmiany również w maturze z języka polskiego

Zmieniły się również zasady przebiegania matury pisemnej z języka polskiego. Na poziomie podstawowym sprawdza się umiejętność rozumienia tekstu czytanego. Maturzyści muszą również napisać wypracowanie. Na poziomie rozszerzonym nie jest sprawdzane już rozumienie tekstu czytanego, a absolwenci muszą napisać kolejną pracę na jeden z dwóch wskazanych tematów. Nie zmienia się natomiast egzamin ustny z języka polskiego, który odbywa się na jednym poziomie i polega na ustnej prezentacji wybranego przez ucznia tematu.

Zgodnie z ustawą zrezygnowano z możliwości dwujęzycznego zdawania matury przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych tych przedmiotów, których nauczanie było obowiązkowe i dotyczyło to: chemii, fizyki i astronomii, matematyki, biologii, części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej, części historii odnoszącej się do historii powszechnej.

Kto zdaje maturę?

Matura jest uznana za zdaną, kiedy uczeń otrzymał z każdego przedmiotu obowiązkowego minimum 30% z możliwych do uzyskania punktów. Osoba, która nie zdała tylko jednego przedmiotu ma możliwość przystąpić do egzaminu poprawkowego w tym samym roku, w którym zdawała egzamin. Poprawka odbywa się we wrześniu lub sierpniu, ale dokładny termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej.
W przypadku, gdy absolwent nie zdał więcej niż jeden egzamin, może przystąpić do niego za rok.

4 maja 2011 roku odbędzie się pierwszy egzamin – język polski pisemny, 5 maja matematyka, a 6 maja język angielski pisemny.