Jeszcze przez dwa tygodnie oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą przyjmować wnioski o udzielenie pomocy na podstawie programu Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu. Uzyskane w ten sposób środki można wykorzystać m.in. na prowadzenie rehabilitacji dzieci do 7. roku życia, kursów i szkoleń dla ich rodziców.

– Pieniądze te można także przeznaczyć np. na finansowanie zakupu materiałów dydaktycznych do realizacji tych zadań – mówi Agnieszka Krzysztofik z fundacji Recto działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość pomocy dla ośrodka rehabilitacyjnego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn liczby dzieci, które mają być objęte wczesną pomocą, oraz kwoty 2,5 tys. zł. Jeśli wsparciem zostanie objętych 20 dzieci, kwota pomocy nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania jest dostępny na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do oddziału PFRON, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową – datę stempla pocztowego.