Obowiązujące od 4 kwietnia przepisy tzw. ustawy żłobkowej pozwalają gminom oraz innym podmiotom prowadzącym żłobki tak jak do tej pory łączyć się w zespoły. Mogą one też do niego włączać kluby dziecięce.

Ustawa nie określa jednak, czy mogą dalej działać żłobki, które mają oddziały lub filie. Jak wyjaśnia ministerstwo pracy i polityki społecznej, taka forma prowadzenia działalności opiekuńczej jest dalej możliwa. Taki żłobek musi mieć ustanowiony statut, który będzie obowiązywał w jego oddziałach. Jednak podmiot prowadzący może też zadecydować, że dotychczasowe filie lub oddziały będą funkcjonowały i będą rejestrowane jako odrębne instytucje. W takiej sytuacji zgodnie z art. 9 ustawy z 4 marca 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) powinien być utworzony zespół żłobków i klubów dziecięcych, a jego dyrektorem może zostać osoba posiadająca roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym.

– Jeżeli podmiotem prowadzącym jest gmina, to do takiego przekształcenia potrzebna jest uchwała radnych – mówi Grażyna Czerwińska, kierownik żłobka nr 2 w Poznaniu, gdzie taki zespół ma powstać.

Zdzisław Kostkowski, dyrektor zespołu żłobków miejskich w Bydgoszczy, dodaje, że taka forma pozwala ograniczyć koszty administracyjne.

– Wszystkie żłobki wchodzące w skład zespołu obsługuje jeden dział kadr, księgowości – mówi Zdzisław Kostkowski.

Resort pracy tłumaczy też, że jeżeli podmiot zdecyduje się na prowadzenie żłobka z filiami, nie musi oddzielnie wpisywać każdej z nich do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Musi natomiast obowiązkowo podać adresy miejsc, w których będzie prowadzona opieka oraz aktualizować je w przypadku zmiany siedziby filii lub jej zamknięcia. Z kolei w sytuacji utworzenia zespołu nie trzeba go rejestrować, bo wpisowi podlega każda wchodząca w jego skład placówka.