Czy pracownik może wypowiedzieć umowę

Tak. Pracownik, podobnie jak niemiecki pracodawca, może wypowiedzieć krótką umowę (do pół roku) z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli umowa została podpisana na okres dłuższy niż pół roku, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.

Ile trwa tydzień pracy w Niemczech

Tygodniowy czas pracy w Niemczech wynosi średnio 39 godzin (4 dni po 8 godzin i 7 godzin w piątek). Czas przerwy na obiad nie jest do niego wliczany. Dzienny wymiar czasu pracy pracownika nie może przekroczyć 8 godzin. Jest wyjątek. Pracownik sezonowy może pracować dłużej, jeśli ma taki zapis w umowie.

Czy Polak pracujący w Niemczech otrzyma urlop

Tak. Długość urlopu wypoczynkowego wynosi rocznie co najmniej 24 dni robocze. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

Czy pracodawca od razu musi podpisać umowę

Nie. Umowa o pracę na początku nie musi mieć formy pisemnej. Jednak po miesiącu od podjęcia pracy pracodawca jest zobowiązany przedłożyć pracownikowi na piśmie najistotniejsze warunki zatrudnienia.

Czy po okresie próbnym umowa jest na czas nieokreślony

Tak. Zazwyczaj umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony. Ograniczenie czasowe jest możliwe wtedy, gdy istnieje rzeczowe uzasadnienie. Na przykład zapotrzebowanie na daną pracę występuje w zakładzie czasowo. Najczęściej umowy okresowe są zawierane w gastronomii, hotelarstwie, pracach sezonowych.

Czy rodzic otrzyma zasiłek, gdy dziecko studiuje

Tak. Jeżeli krajem właściwym do wypłaty świadczeń będą Niemcy, to zgodnie z tamtejszym ustawodawstwem zasiłek przysługuje do uzyskania przez dziecko pełnoletności, a jeżeli dalej się uczy, do ukończenia 25 lat.

Czy rodzic, który prowadzi firmę, też otrzyma zasiłek na dzieci

Tak. Zasiłek będzie mu przysługiwał na takich samych zasadach jak rodzicowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jeżeli jego działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Niemczech.

Czy rodzina osoby pracującej w Niemczech ma prawo do leczenia

Osoba ubezpieczona w Niemczech, a mająca członków rodziny zamieszkujących na terenie Polskim, powinna również wystąpić do niemieckiej kasy chorych o wydanie dla nich dokumentu przenośnego S1/E109 uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski.

Czy brak EKUZ pozbawia leczenia w Polsce

Nie. Pracownik, który jest ubezpieczony w Niemczech i przed przyjazdem do Polski nie wyrobi karty, musi liczyć się z tym, że za udzieloną pomoc będzie musiał zapłacić. Taka opłata nie zostanie pobrana, jeżeli w przypadku braku karty niemiecka instytucja ubezpieczeniowa wystawi certyfikat zastępczy.