Prawo do macierzyńskiego

Polskiemu pracownikowi w Niemczech w przypadku urodzenia dziecka przysługuje również urlop macierzyński. Wynosi on 8 tygodni, natomiast dla ciąż mnogich i przedwczesnych wydłuża się do 12. W tym czasie fundusz zdrowia wypłaca zasiłek macierzyński w wysokości odpowiadającej zasiłkowi chorobowemu. Młode matki mogą również się ubiegać o wyprawkę dla dziecka i zapomogę rodzicielską, która jest wypłacana do 12 miesięcy. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie przychodów – wynosi 67 proc. poprzednich zarobków po opodatkowaniu. Wysokość takiej pomocy to minimum 300 euro, a maksymalnie 1800 euro.

Pomoc dla bezrobotnych

Wyższe zarobki i prawo do dodatkowych świadczeń to niejedyne zalety zatrudnienia w Niemczach. Polak, który stracił tam pracę, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy (Agentur für Arbeit). W ciągu ostatnich dwóch lat przed rejestracją przez co najmniej 12 miesięcy musi opłacać składki ubezpieczeniowe, nie może też mieć więcej niż 65 lat. Bezrobotny musi udokumentować aktywne poszukiwanie pracy i pozostawać w dyspozycji urzędu pracy.

Wysokość i długość pobieranego zasiłku jest uzależniona od ostatnio osiąganych dochodów oraz sytuacji rodzinnej (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym). Wynosi on:

● dla osób samotnych i bezdzietnych – 60 proc. ostatnich dochodów netto

● dla osób posiadających dziecko poniżej 18. roku życia – 67 proc.

Długość okresu wypłaty zasiłku zależy od długości stażu pracy bezrobotnego i wynosi od 180 do 720 dni kalendarzowych.

– Osoby, które nabyły prawo do niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych, mogą kontynuować jego pobieranie po powrocie do Polski – mówi Zbigniew Żurek z BCC.