Podwładny pozwał byłego pracodawcę o odszkodowanie z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie. Czy ma on prawo domagać się takiej rekompensaty?

Zakończenie stosunku pracy rodzi obowiązek pracodawcy wydania świadectwa pracy. Powinno być ono przekazane podwładnemu niezwłocznie, tj. w możliwie najkrótszym terminie.

Nieotrzymanie tego dokumentu nie oznacza, że pracownikowi automatycznie przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Musi on bowiem udowodnić, że wskutek niewydania świadectwa (w ogóle bądź niezwłocznie) poniósł szkodę. Może mieć ona związek z pozostawaniem bez pracy z powodu braku świadectwa pracy. Wówczas podstawą roszczenia o odszkodowanie będzie przepis art. 99 k.p.

Wykonanie obowiązku niezwłocznego wydania świadectwa pracy zmieniło się od 21 marca 2011 r. w stosunku do umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy (art. 97 par. 11 – 3 k.p.). Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie jednej z tych umów, firma jest obowiązana wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawarte w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Wówczas świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu wskazanego terminu.

Jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jednak pracownik zatrudniony na podstawie takich umów może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w art. 97 k.p. lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia pisemnego wniosku podwładnego.

7 dni ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy na żądanie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy terminowej