Już dziś wchodzą w życie przepisy, które zmieniają tryb wyboru Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych (CK). Zgodnie z nimi w przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji przewodniczący CK uzupełni jej skład o osobę, która w danej dziedzinie nauki uzyskała największą liczbę ważnych głosów w ostatnio przeprowadzonych wyborach. Tak wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru (Dz.U. nr 77, poz. 419).

Dalsze zmiany w zasadach uzyskiwania stopni i tytułów naukowych już od października wprowadzi reforma szkolnictwa wyższego. Znowelizowała ona ustawę z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 620 z późn. zm.).

Przewiduje ona, że rada macierzystego wydziału nie będzie już decydowała o tym, czy jej pracownik może stanąć do habilitacyjnego kolokwium. Nie będzie też wyznaczała recenzentów jego pracy. To kandydat zgłosi się do CK i wybierze wydział, który oceni jego dorobek naukowy stanowiący podstawę do ubiegania się o habilitację. Może być to jednostka innej uczelni niż macierzysta.

– Procedurą habilitacyjną zajmie się siedmioosobowa komisja – wyjaśnia Piotr Korczala, dyrektor biura CK.

Zasiądą w niej dwaj przedstawiciele wybranego przez kandydata uczelnianego wydziału, dwaj przedstawiciele z CK i trzej recenzenci. Przez dwa lata od wejścia w życie reformy zainteresowani będą mogli uzyskać habilitację na dwa sposoby. Nadal możliwe będzie przeprowadzenie dotychczasowej procedury przez radę wydziału zatrudniającego danego naukowca. Jednocześnie stopień ten będzie można zyskać także bezpośrednio poprzez zgłoszenie się do CK (i dokonanie oceny dorobku kandydata przez wyznaczony przez nią zespół).