Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w kolejnych dziesięciu zawodach dopisanych do klasyfikacji zawodów. Określa ono standardy, jakie musi spełniać nauka zawodów blacharza oraz montera izolacji przemysłowych, operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekuna osoby starszej, technika energetyka, technika gazownictwa, technika przeróbki kopalin stałych, technika sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technika tyfloinformatyka oraz technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wszystkie osoby, które będą kształcić się w jednym z dziesięciu nowych zawodów, będą musiały umieć stosować przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrafić prowadzić własną działalność gospodarczą. Poznają też zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Dodatkowo np. technik energetyk powinien posiąść umiejętności właściwe dla tego zawodu, czyli m.in. umieć zaprojektować prostą instalację energetyczną, nadzorować procesy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykonywać pomiary i umieć interpretować ich wyniki, a także instalować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne. Z kolei opiekun osoby starszej powinien np. umieć aktywizować osobę starszą, współuczestniczyć w doborze ćwiczeń dla niej, współpracować z instytucjami rozwiązującymi jej zdrowotne i materialne problemy.

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 14 dni po jego opublikowaniu.

770 tys. uczniów uczy się w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach