Uczelnie publiczne otrzymają środki na sfinansowanie swoich inwestycji, ale będą musiały sporządzać roczny raport dotyczący ich wydatkowania.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) chce ujednolicić dokumenty składane przez uczelnie publiczne w celu uzyskania dotacji na sfinansowanie inwestycji lub zakup nieruchomości. Aby dostać pieniądze, do wniosku szkoła będzie musiała dołączyć uchwałę senatu o zgodzie na ich zrealizowanie. Oprócz tego konieczne będzie uzasadnienie celu danej inwestycji. Na przykład pieniądze dostaną te szkoły, które biorą pod uwagę rozbudowę w celu wprowadzenia ułatwień dla studiujących na niej osób niepełnosprawnych.
Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2012 roku.
Aby otrzymać pieniądze, uczelnia powinna złożyć wniosek do 15 lutego. Do niego będzie musiała dołączy kosztorys inwestycji. Wnioski oceni zespół powołany przez ministra.
Zgodnie z projektowymi zmianami uczelnie, które otrzymają pieniądze, będą miały obowiązek przekazania ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego wszelkich zmian w zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji. Powinny też zawiadamiać o zmianach zapisów w umowach z instytucjami współpracującymi.
Poza tym uczelnie będą też zobowiązane przesyłać do ministra roczny raport o wydatkowaniu pieniędzy. Jeśli okaże się, że nie wykorzystały otrzymanych pieniędzy, zwrócą różnicę. Na ich oddanie będą miały czas do 15 stycznia następnego roku, po którym została udzielona dotacja. Tak się stanie również, gdy uczelnia wyda pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem.