Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Problem, który często pojawia się w praktyce, to odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika. Zdarza się, że pracownik, negując przyczyny wskazane w wypowiedzeniu, oświadcza, że nie pokwituje przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu lub też nie odbiera przesyłki z wypowiedzeniem z poczty. Jaki skutek ma takie działanie pracownika?
Wypowiedzenie stosunku pracy jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy i jego skuteczność nie jest uzależniona od zgody czy też akceptacji drugiej strony. Do wypowiedzenia na mocy art. 300 k.p. należy stosować odpowiednio zasady składania oświadczeń woli określone w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 61 k.c. oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W przepisie tym nie chodzi o konieczność faktycznego zapoznania się adresata z oświadczeniem, ale o stworzenie mu takiej możliwości. Pracodawca w celu skutecznego złożenia wypowiedzenia musi więc jedynie umożliwić pracownikowi zapoznanie się z jego treścią. Innymi słowy pracodawca powinien dysponować dowodem, że np. wysłał wypowiedzenie do pracownika listem poleconym, a ten odmówił podjęcia przesyłki, albo też że na spotkaniu w obecności świadków podjął próbę wręczenia wypowiedzenia, ale pracownik odmówił. Powyższe potwierdza utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W jednym z orzeczeń wskazano, iż złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce także wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie (wyrok z 11 grudnia 1996 r. I PKN 36/96, OSNP 1997/14/251). Co więcej, odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu na złożenie odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy (wyrok SN z 13 grudnia 1996 r. I PKN 41/96, OSNP 1997/15/268).