Tak

Przepisy dają możliwość przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Podstawowym warunkiem uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy jest stwierdzenie tej niezdolności orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. Zasadą jest, że niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż pięć lat. Jedynie wówczas gdy osoba ubiegająca się o rentę - według wiedzy medycznej - nie rokuje odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS mogą orzec niezdolność do pracy na dłuższy okres.

Czasami jednak lekarz orzecznik lub komisja lekarska mogą orzec czas trwania niezdolności do pracy bez względu na rokowania co do odzyskania zdolności do pracy. Możliwość taka istnieje w stosunku do osób, które były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich pięć lat poprzedzających dzień badania lekarskiego i którym do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego brakuje mniej niż pięć lat. W takiej sytuacji lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS mogą orzec niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn). Oczywiście wydanie takiego orzeczenie uzależnione jest od wystąpienia przez osobę zainteresowaną z wnioskiem o przyznanie renty na dalszy okres oraz od tego, czy stan jej zdrowia będzie uzasadniał ponowne orzeczenie niezdolności do pracy.

MAREK OPOLSKI

ekspert z zakresu emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).