Tak
Prawo do świadczenia przedemerytalnego mają m.in. osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jedną z nich jest likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
Osoby, które zostały zwolnione z pracy z powyższego powodu, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, muszą:
  •  ukończyć co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z wymienionej przyczyny,
  •  udowodnić okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat dla kobiet lub 35 lat dla mężczyzn do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z wymienionej przyczyny,
  •  udowodnić zatrudnienie lub pozostawanie w stosunku służbowym u pracodawcy, z którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego przez co najmniej sześć miesięcy.
Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które były zatrudnione w nim przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, mogą również przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek. Podstawowym warunkiem jest w tym przypadku legitymowanie się (najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy) okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 35 lat (kobieta) albo 40 lat (mężczyzna). Ten drugi wariant uzyskania świadczenia przedemerytalnego będzie miał zastosowanie w pana przypadku, gdyż legitymuje się pan wystarczającym 40-letnim stażem.
Tak więc obecnie, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, powinien pan zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w celu uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i pobierać ten zasiłek przez co najmniej sześć miesięcy. W okresie pobierania tego zasiłku nie może pan odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub też zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Po upływie co najmniej sześciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi pan być nadal zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. W ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie pan musiał złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne wraz z odpowiednią dokumentacją.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).
Art. 2 ust. 1 pkt 29 z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).