Tak

W przypadku emerytury z tytułu pracy w szczególnym charakterze w obniżonym wieku emerytalnym nie wymaga się, aby ostatnim ubezpieczeniem wnioskodawcy było ubezpieczenie pracownicze.

Pracowników wykonujących działalność artystyczną, za których uważa się m.in. osoby wykonujące zawód aktora, uważa się przy ustalaniu uprawnień emerytalnych za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze.

Kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., która wykonywała pracę w szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat, nabędzie prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, jeśli do 31 grudnia 2008 r. udokumentuje wymagany do przyznania emerytury okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat, i osiągnie wiek emerytalny, który w przypadku pracownicy wykonującej zawód aktorki wynosi 55 lat.

Podkreślić trzeba, że na przyznanie omawianej emerytury nie ma wpływu fakt, że ostatnim tytułem ubezpieczenia jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotne jest natomiast, aby praca w szczególnym charakterze była wykonywana na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Z pytania nie wynika, czy w trakcie, gdy była pani pracownikiem wykonującym działalność artystyczną, występowały przerwy w zatrudnieniu. Zatem przypomnijmy, że okresami uprawniającymi do nabycia tej emerytury są wyłącznie te okresy, w których praca w szczególnym charakterze, była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (nie musi natomiast być wykonywana nieprzerwalnie). Uwzględniając okres pracy w szczególnym charakterze nie wlicza się natomiast: okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej, a także występujących po 14 listopada 1991 r. okresów, w których pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc okresów zasiłku chorobowego, opiekuńczego bądź świadczenia rehabilitacyjnego.

Dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla osób urodzonych po 1948 roku jest brak członkostwa w jednym z otwartych funduszy emerytalnych (pani warunek ten spełnia) albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Zatem z uwagi na to, że do 31 grudnia 2008 r. udokumentuje pani 20-letni okres składkowy i nieskładkowy i co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy, to po osiągnięciu 55 lat będzie pani miała prawo do emerytury w obniżonym wieku.

AGATA ROGULSKA

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 32, art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■  Par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).