Tak

Osoby uprawnione do renty socjalnej mogą osiągać przychód z najmu bez wpływu na wysokość świadczenia, ale nie może on przekroczyć 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez prezesa GUS. Od 1 września do 30 listopada 2007 r. nie można dorobić więcej niż 793,30 zł.

W przypadku renty socjalnej przychodem, który może wpływać na ewentualne zawieszenie tego świadczenia, jest nie tylko przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ale także z tytułu umowy najmu opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeśli więc w związku z zawarciem umowy najmu będzie pani osiągała przychód w wysokości przekraczającej aktualnie obowiązujący próg zarobkowy, konieczne będzie niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie (w formie pisemnego oświadczenia) jednostki ZUS wypłacającej świadczenie. W takiej sytuacji ZUS niestety dokona zawieszenia świadczenia aż do czasu zaprzestania osiągania tego przychodu.

Należy podkreślić, że nie należy ukrywać faktu osiągania przychodu w wysokości powodującej zawieszenie świadczenia - tym bardziej że organ wypłacający rentę socjalną może sam wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów osoby uprawnionej, objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

MAREK OKOŃSKI

ekspert z zakresu emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).