Do końca maja pracownicy m.in. urzędów wojewódzkich, skarbowych czy też ministerstw mogą składać wnioski o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Pracownik po zdaniu egzaminu, który organizuje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), otrzymuje wtedy status urzędnika mianowanego. A to wiąże się m.in. z automatycznym wzrostem wynagrodzenia o blisko 900 zł i dodatkowym urlopem wypoczynkowym, który maksymalnie może wynieść do 12 dni. Co więcej urzędnik minowany podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem.

Mimo że rekrutacja trwa od stycznia, zainteresowanie jest niewielkie.

– Zgłoszeń, które wpłynęły do nas w wersji papierowej, jest 100, a w internetowym systemie zarejestrowało się blisko 700 kandydatów – mówi Magda Błaszczyk z KSAP.

Tłumaczy, że tegoroczny limit mianowań wynosi zaledwie 500 miejsc i dlatego liczba zgłoszeń jest mniejsza niż rok wcześniej. Tym bardziej że w 2010 roku mimo zdanego egzaminu przez 1,5 tys. osób tylko niespełna tysiąc z nich otrzymało akt mianowania.

Ograniczenie liczby mianowań spowodowało, że złagodzenie wymogów ustawy o służbie cywilnej nie przełożyło się na wzrost liczby kandydatów na urzędników. Ustawa zniosła obowiązek sprawdzania ich pod kątem predyspozycji kierowniczych, jak i rozszerzyła listę języków obcych, których znajomością należy się wykazać (jednego z nich).

O uzyskanie statusu urzędnika mianowanego może więc się ubiegać osoba, która jest już pracownikiem służby cywilnej, ma co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej i wykształcenie wyższe magisterskie oraz zna co najmniej jeden język obcy.

Dyrektor generalny może wyrazić zgodę na wniosek pracownika o wcześniejsze ubieganie się o mianowanie, nie wcześniej jednak niż po dwóch latach pracy w służbie cywilnej.

– Trzy osoby zgłosiły się do mnie o taką zgodę i ją uzyskały – mówi Wiesława Chojnacka, dyrektor generalna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tłumaczy, że urząd w miarę posiadanych środków stara się organizować szkolenia dla osób, które ubiegają się o status urzędnika mianowanego.

Kandydaci na urzędników wraz z przesłanym do KSAP zgłoszeniem muszą wnieść opłatę za egzamin. W tym roku wynosi ona 485,10 zł. Sprawdzian dla ubiegających się o mianowanie odbędzie się 25 czerwca 2011 r.