Dzięki zmianom w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw mogą być realizowane bezpłatnie. Wszystko dlatego, że minister rozwoju regionalnego dopuścił możliwość objęcia szkoleń i usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pomocą de minimis. Wybór formuły, w jakiej będą realizowane szkolenia, należy do przedsiębiorców.

– Mogą się zdecydować na pomoc de minimis, wtedy zostaną zwolnieni z obowiązku wnoszenia wkładu własnego, a ich pracownicy będą szkoleni za darmo – podkreśla Hubert Ostapowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Firmy, które się na to zdecydują, muszą jednak mieć świadomość, że obowiązuje je limit dopuszczalnej pomocy de minimis. W ciągu trzech lat nie może on przekroczyć 200 tys. zł. Firmy, które ten limit już wykorzystały albo zbliżają się do niego, szkoląc pracowników, będą musiały angażować własne środki.

Decyzję o wyborze pomocy de minimis lub pomocy szkoleniowej firmy powinny podjąć na etapie pisania wniosku o dofinansowanie z PO KL. Jeśli chcą zmienić formułę pomocy publicznej ze szkoleniowej na de minimis, mogą się na to zdecydować przed dniem udzielenia pomocy. W przypadku projektów, w którym z pomocy korzysta sam przedsiębiorca szkolący pracowników (projekty zamknięte), zmiana może być wprowadzona na etapie negocjacji, czyli jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Natomiast w przypadku projektów otwartych (realizowanych np. przez firmy szkoleniowe dla pracowników wielu przedsiębiorstw) zmiany można dokonać przed zawarciem umów wewnątrzprojektowych.