Jedną z form opieki, którą przewiduje tzw. ustawa żłobkowa, jest dzienny opiekun. Ma to być osoba, która opiekuje się dziećmi w swoim domu, przy czym nie może być ich więcej niż 5. Wśród nich mogą też być dzieci opiekuna.

Mimo że rodzice będą ponosić opłaty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka u opiekuna, to jego pracodawcą będzie gmina. Ponadto aby osoba została dziennym opiekunem, nie wystarczy, że ona sama lub rodzice zgłoszą ją do gminy. Zanim zostanie z nią podpisana umowa, samorząd musi ogłosić otwarty konkurs ofert zgodny z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– Gmina, która ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej przez tę osobę opieki, musi wybrać dziennego opiekuna, który będzie to gwarantować – mówi Hanna Miller, dyrektor wydziału zdrowia i polityki społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego zwraca uwagę, że rodzice, którzy chcieliby powierzyć dzieci konkretnej osobie, którą znają, muszą się liczyć z tym, że w wyniku konkursu może zostać wybrany ktoś inny.

Ustawa żłobkowa umożliwia też przeprowadzenie z kandydatem na dziennego opiekuna wywiadu środowiskowego. Może go zlecić wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że kierownik ośrodka nie musi robić wywiadu osobiście, może przekazać to zadanie pracownikowi socjalnemu.

Ponieważ ustawa nie określa wzoru takiego wywiadu, to od gminy będzie zależało, jaką będzie miał formę. Resort pracy dodaje, że do tego celu nie może natomiast być wykorzystywany druk rodzinnego wywiadu środowiskowego obowiązujący w pomocy społecznej. Jest to związane z tym, że sprawdza on głównie sytuację rodzinną, zdrowotną i bytową osoby. W przypadku kandydata na dziennego opiekuna wywiad ma sprawdzać, czy spełnia on wymagania stawiane w ustawie żłobkowej, np. czy daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, posiada warunki lokalowe zapewniające im bezpieczeństwo i wypełnia obowiązek alimentacyjny (jeżeli jest na niego nałożony).