Dane rodzica niepłacącego alimentów zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym nie będą podlegały dodatkowej ochronie.
Gmina, która prowadzi postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, ma obowiązek ustalić przyczyny, z powodu których nie płaci on alimentów. W tym celu przeprowadzany jest z nim wywiad alimentacyjny. Rodzic musi też złożyć oświadczenie majątkowe. Nowe wzory druków, które trzeba wypełnić, określa wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. nr 73, poz. 395). Jednak do wyczerpania swoich zapasów gminy będą mogły stosować dotychczasowe druki.
Najważniejszą zmianą, którą wprowadza rozporządzenie, jest pozbawienie tych druków klauzuli „zastrzeżone po wypełnieniu”. To oznacza, że nie będą je obowiązywać zasady określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
– Ta zmiana ułatwia prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, bo pracownicy, którzy się tym zajmują, nie będą już musieli uzyskiwać certyfikatów dostępu do informacji niejawnych – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.
Zmianie nie uległ natomiast zakres informacji, jakie dłużnik musi podać w wywiadzie oraz w oświadczeniu majątkowym. Jeżeli odmówi przeprowadzenia wywiadu lub złożenia oświadczenia, gmina będzie kierować do starosty wniosek o zatrzymanie mu prawa jazdy.