NOWE PRAWO - Pracownik socjalny lub policjant przekaże rodzicom bitego dziecka pisemne pouczenie o możliwości złożenia zażalenia do sądu na decyzję o jego zabraniu.
Pracownik socjalny, działając wspólnie z policjantem i lekarzem, ma prawo od sierpnia ubiegłego roku do zabrania bitego dziecka z domu bez wcześniejszej decyzji sądu. Szczegółowe zasady udziału przedstawiciela policji w takiej interwencji reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 marca, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 81, poz. 448. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 kwietnia.
Rozporządzenie określa, że do zadań policjanta należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, pracownikowi socjalnemu oraz innym osobom, które dokonują interwencji. Musi on też na podstawie informacji uzyskanych od pracownika socjalnego przedstawić swoje stanowisko co do zasadności odebrania dziecka. Jest to niezbędne, bo taka decyzja jest podejmowana wspólnie przez osoby dokonujące interwencji. Ponadto policjant na wniosek pracownika socjalnego powinien mu udzielić pomocy przy umieszczeniu dziecka u najbliższej rodziny, w rodzinie zastępczej lub domu dziecka, np. zapewniając przewiezienie dziecka do jednego z tych miejsc.
Ponieważ rodzice bitego dziecka mają prawo do złożenia zażalenia na odebranie im dziecka, policjant powinien też przekazać im pisemne pouczenie o możliwości jego złożenia w sądzie. Nie musi jednak tego robić, jeżeli pouczenie wręczył już pracownik socjalny. Z przeprowadzonej interwencji funkcjonariusz musi też sporządzić notatkę służbową.
83,4 tys. razy interweniowała policja w związku ze stosowaniem przemocy domowej