Od 1 marca 2011 r. obowiązuje nowa kwota bazowa, od której ustalane są emerytury i renty. Wynosi ona 2822,66 zł i jest wyższa od poprzedniej o 105,95 zł. ZUS oblicza emeryturę lub rentę z uwzględnieniem tej kwoty dla osób, które prawo do tego świadczenia nabywają po 28 lutego 2011 r.

Osoba, która wystąpiła z wnioskiem o emeryturę lub rentę przed 1 marca 2011 r. i przed tą datą spełniła wszystkie warunki wymagane do uzyskania świadczenia, ma prawo do wycofania wniosku o emeryturę lub rentę. Może to zrobić najpóźniej do dnia uprawomocnienia się decyzji emerytalnej, tj. w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia. W razie skorzystania z tej możliwości i wystąpienia z ponownym wnioskiem już w czasie obowiązywania nowej kwoty bazowej ZUS zastosuje tę kwotę do obliczenia świadczenia, o które ponownie wnioskuje. Wnioskodawca musi jednak liczyć się z tym, że nie otrzyma emerytury lub renty za okres przypadający przed 1 marca 2011 r. Ponadto w takim przypadku przyznane przez ZUS świadczenie nie może być podwyższone w ramach marcowej waloryzacji wskaźnikiem 103,1 proc.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 19a, 88 i 116 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).