Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi opublikowało (Monitor Polski nr 28, poz. 309) obwieszczenie w sprawie kwoty należnego podatku dochodowego za 2011 rok. W tym roku wysokość kwoty granicznej wynosi 2929 zł. W praktyce więc przychody rolnika mogą wynieść 19 361,22 zł rocznie. Jeżeli przekroczy on tę kwotę i zapłaci wyższy podatek, zostaje wykluczony z KRUS i trafia do ZUS jako przedsiębiorca.

Kwestię kwoty granicznej rolników prowadzących firmy reguluje art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Kwota ta określa rozmiar pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie nie wyklucza podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dotyczy to sytuacji, gdy rolnik lub domownik rolnika prowadzi taką działalność dodatkowo. W 2010 roku kwota graniczna wynosiła 2863 zł. Jest ona podstawą do ustalenia nowej wysokości w roku bieżącym. Roczna kwota graniczna podlega bowiem corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach (jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).