Już od października wejdzie w życie nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, która jest częścią reformy szkolnictwa wyższego. Zgodnie z nią komisja habilitacyjna musi składać się z siedmiu osób. Każdej przysługuje wynagrodzenie.

Szczegóły dotyczące ich pensji określa projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za opinie i recenzje w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

W przypadku promotorów stawki wynagrodzenia nie uległy zmianie. Przysługuje mu 3830 zł za przewód doktorski. Ta kwota może zostać zwiększona o 1915 zł, jeśli dotyczy on cudzoziemca lub osoby niepełnosprawnej. Natomiast członkowie komisji habilitacyjnej, w zależności od pełnionej funkcji, otrzymają pensje w wysokości od 20 do 50 proc. liczone od 3,8 tys. zł.