W uzasadnionych sytuacjach pracownik zobowiązany do naprawienia szkody może wnioskować w czasie procesu o rozłożenie należności na kilka części.
Firma wystąpiła do sądu przeciwko pracownikowi o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym. Podwładny znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Ponieważ wysokość odszkodowania jest znaczna, nie jest on w stanie jednorazowo takiej kwoty zapłacić.
Sąd pracy – uwzględniając żądanie powoda – zasądza w całości dochodzoną przez niego kwotę. Jednak w szczególnie uzasadnionych wypadkach może w wyroku rozłożyć tę należność na raty. Może to zrobić ze względu na sytuację ekonomiczną pozwanego pracownika (dłużnika) w celu złagodzenia trudności, które mogą pojawić się na etapie egzekucji zasądzonych kwot. Rozłożyć na raty należność sąd może tylko w ramach toczącego się o jej przysądzenie postępowania. Po jego zakończeniu nie jest możliwe wniesienie oddzielnego pozwu z żądaniem rozłożenia na raty już zasądzonego (w innym postępowaniu) świadczenia. W takiej sytuacji zobowiązany do zapłaty pracownik może jedynie pertraktować z pracodawcą, na rzecz którego sąd zasądził określoną kwotę. Po wydaniu wyroku strony mogą zawrzeć w postępowaniu egzekucyjnym ugodę dotyczącą rozłożenia na raty zasądzonych wyrokiem sądu sumy pieniężnej.