Rząd przyjął wczoraj projekt założeń projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on kary dla firm i osób fizycznych za zatrudnianie cudzoziemców spoza UE bez wizy.

Podmiot, który zdecyduje się na zatrudnienie cudzoziemca spoza UE (np. Ukraińca), będzie musiał zażądać od niego ważnego dokumentu (wizy) uprawniającego do pobytu w Polsce. Następnie dokument ten trzeba będzie skserować, a jego kopię przechowywać przez cały okres zatrudniania obcokrajowca. To na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy albo Straży Granicznej. Jeśli w czasie kontroli okazałoby się, że firma nie dysponuje takim dokumentem, będzie podlegać surowym sankcjom.

Za zatrudnienie cudzoziemca bez prawa pobytu firma albo osoba fizyczna zapłaci karę w wysokości ponad 10 tys. zł. Sankcja będzie tym wyższa, im większa liczba nielegalnych cudzoziemców zostanie zatrudniona w firmie. Obecnie maksymalna kara wynosi 10 tys. zł.

Ponadto przedsiębiorca, który zatrudni nielegalnie cudzoziemców, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów ich wynagrodzeń, zaliczek na ich podatek i składek ubezpieczeniowych. Projekt przewiduje, że obcokrajowiec zyska prawo do żądania zaległego wynagrodzenia przed sądem w Polsce. Jeśli sąd nie będzie mógł ustalić czasu trwania zatrudnienia i wynagrodzenia, to przyjmie, że trwało ono co najmniej trzy miesiące, a cudzoziemiec otrzymywał płacę minimalną.

W razie ujawnienia nieprawidłowości związanych z pracą obcokrajowców sąd będzie mógł także zabronić firmie ubiegania się przez trzy lata o pomoc publiczną. Przedsiębiorca, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za zatrudnienie cudzoziemca wbrew prawu, zostanie objęty zakazem udziału w przetargach publicznych przez rok.

Projekt przewiduje także, że każdy podmiot (w tym także osoba fizyczna), może zostać skazana na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeśli zatrudni cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu w Polsce.