Obowiązujące od 4 kwietnia przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidują, że do osób zatrudnionych w żłobkach i klubach dziecięcych zakładanych przez gminy będą stosowane przepisy dotyczące pracowników samorządowych. W związku z tą zmianą resort pracy przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398). Został on przekazany do konsultacji społecznych.

Zgodnie z nim do tabel zawierających wykazy urzędniczych stanowisk w jednostkach samorządowych dodana została nowa tabela XXV. Wskazuje ona, że stanowiskami kierowniczymi będą dyrektor zespołu żłobków i klubów dziecięcych, dyrektor żłobka oraz osoba kierująca pracami klubu dziecięcego. Natomiast do stanowisk pomocniczych i obsługi zaliczeni zostali: starszy opiekun, opiekun oraz młodszy opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Rozporządzenie nie wskazuje wymaganych kwalifikacji zawodowych i wykształcenia tych osób, ponieważ są one określone w tzw. ustawie żłobkowej.

Ponadto każde stanowisko otrzymało odpowiednią kategorię zaszeregowania, która określa minimalny miesięczny poziom zasadniczego wynagrodzenia. Na przykład dla dyrektora żłobka lub kierownika klubu dziecięcego wyniesie ono 1650 zł (kategoria XVIII), a dla starszego opiekuna 1350 zł (kategoria XII).

Pracownicy żłobków i klubów dziecięcych mogą otrzymywać wyższe kwoty wynagrodzenia, które są określone w regulaminie wynagradzania. Natomiast wyższa pensja dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest określana w zarządzeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

– Nowelizacja nie wskazuje, jaki staż pracy powinien być wymagany, np. od starszego opiekuna, zwłaszcza że takiego stanowiska nie przewiduje ustawa żłobkowa – mówi Halina Mazur, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.

Dodaje, że wykaz stanowisk powinien też być poszerzony o często zatrudnianych w żłobkach psychologów, pedagogów i logopedów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.