Na co powinny zwracać uwagę urzędy gminy przy podejmowaniu decyzji o likwidacji lub przekazywania szkoły stowarzyszeniom? Jakie najczęściej błędy popełniają gminy przy podejmowaniu decyzji o likwidacji lub przekazaniu szkoły? Jakie korzyści ma gmina z przekazania szkoły stowarzyszeniu?
Organy gminy podejmując decyzje o likwidacji szkoły lub o przekazaniu szkoły stowarzyszeniu przede wszystkim muszą rozważyć możliwość zapewnienia uczniom kontynuowania nauki, odpowiednich warunków, w jakich uczniowie będą się uczyć po likwidacji w tym m.in. liczebność klas, zmianowość, zajęcia pozalekcyjne, warunki lokalowe, pomoce dydaktyczne itp., a także organizację dowozu do szkół, prognozę demograficzną oraz czy wprowadzenie zmian jest uzasadnione ekonomicznie. Likwidacja szkoły odbywa się w dwóch etapach w ściśle określonym terminie z zachowaniem wymogów ustawowych. W pierwszej kolejności powinna zostać podjęta uchwała o zamiarze likwidacji szkoły, a po spełnieniu ustawowych warunków uchwała o likwidacji, przy czym szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę.
Częstym błędem, jaki popełniają organy gminy w procesie likwidacji, jest nieprzedstawienie do zaopiniowania projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły związkom zawodowym, a co więcej w ogóle niepodjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, a podjęcie wyłącznie uchwały o likwidacji.