Funkcjonariusze przechodzący na cząstkowe emerytury po 15 latach służby do minimalnego okresu będą mieć doliczany cały okres zasadniczej służby wojskowej.
Trwające konsultacje społeczne dotyczące reformy systemu emerytalnego służb mundurowych spowodowały, że coraz więcej funkcjonariuszy zaczyna sprawdzać, czy mają prawo do emerytury. Zakład Emerytalno-Rentowy (ZER) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wyjaśnia, że prawo do takiego świadczenia mają funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia posiadają 15 lat służby w formacjach mundurowych, łącznie z okresami równorzędnymi ze służbą. Formacje te są dokładnie wymienione w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm. Zasady ustalania stażu emerytalnego określa art. 12 wymienionej ustawy. Przy czym zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 zalicza się do niego także zasadniczą służbę wojskową. Decydujące znaczenie dla przyznania emerytury policyjnej ma data wstąpienia po raz pierwszy do służby.
Zgodnie z ustawą z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 z późn. zm.), zasadnicza służba wojskowa może być doliczona do wymaganych 15 lat służby. Natomiast ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593) już wyklucza taką możliwość. Zgodnie z nią zasadnicza służba w armii nie jest traktowana na takich samych zasadach jak zawodowa służba wojskowa. W praktyce więc jeśli funkcjonariusz, który wstąpił do służby pierwszy raz po 1 stycznia 1999 r., a który przed tym terminem pełnił zasadniczą służbę wojskową, będzie miał obliczoną wysokość emerytury policyjnej tylko za posiadane i równorzędne okresy służby. W praktyce oznacza to, że okres zasadniczej służby wojskowej zostanie zaliczony do wysługi emerytalnej funkcjonariusza jako okres równorzędny ze służbą, po 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok (13 lat służby w policji plus 2 lata zasadniczej służby wojskowej).