Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach rodzi poważne obawy o możliwość naruszenia konstytucyjnej zasady równości dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - ocenia Naczelna Rada Lekarska.

NRL zaopiniowała projekt negatywnie. Rada wskazuje m.in., że ubezpieczenia zdrowotne już i nie wymagają żadnych dodatkowych regulacji.

"Natomiast proponowane rozwiązanie jest ubezpieczeniem od ryzyka związanego z niewydolnością obecnego systemu i rodzi poważne obawy o możliwość naruszenia konstytucyjnej zasady równości dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ponadto projekt przyznaje nadmierne uprawnienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia" - podkreśla NRL.

Główne założenia projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia, to ulga podatkowa dla osób wykupujących polisy, możliwość ich finansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rozwiązania mające zabezpieczyć dostęp do leczenia finansowanego przez NFZ. Zgodnie z zapowiedzią MZ, ulga miałaby być odliczana od podstawy opodatkowania.

Na ulgę podatkową dla osób nabywających dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne nie zgadza się minister finansów Jacek Rostowski. Według minister zdrowia Ewy Kopacz jego stanowisko nie wynika z niechęci do ulgi, ale z obecnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajduje się Polska i inne kraje UE. Kopacz ma nadzieję, iż do 2013 r. uda się ulgę wprowadzić.

Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym należy do priorytetów rządu na 2011 rok

W projekcie przewidziano możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. - to zabezpieczenie dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.

Na ubezpieczycieli nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia. Chodzi o dokładną ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów. W ramach dodatkowego ubezpieczenia dostępne miałyby być świadczenia z zakresu medycyny pracy.

Zdaniem MZ ubezpieczenia mają zwiększyć dostęp do leczenia i uregulować system ubezpieczeń prywatnych, który już w Polsce funkcjonuje, a rynek ten - według szacunków - ma wartość od 22 do 30 mld zł rocznie. Oznacza to, że do 30 proc. środków przeznaczanych na ochronę zdrowia pochodzi z dodatkowych dopłat pacjentów.

Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym należy do priorytetów rządu na 2011 rok.