Z chwilą rozwiązania stosunku pracy ustaje ubezpieczenie zdrowotne zarówno zwolnionego pracownika, jak i członków rodziny zgłoszonych przez niego do NFZ.
Pracownik traci automatycznie tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego z chwilą wyrejestrowania go z danych NFZ jako osoby obowiązkowo opłacającej składkę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji nie musi on jeszcze dodatkowo wyrejestrować tych ostatnich.
Jednak mimo utraty ubezpieczenia zdrowotnego zarówno były pracownik, którego obowiązek ubezpieczenia wygasł z uwagi na ustanie stosunku pracy, jak i członkowie jego rodziny, mają jeszcze przez 30 dni prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
Oznacza to, że za świadczenia im udzielane w tym okresie płaci NFZ. Po jego upływie należy natomiast liczyć się z odpłatnością za świadczenia.
Ta nie wystąpi w sytuacji uzyskania przez byłego pracownika obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego tytułu (np. z uwagi na zawarcie umowy o pracę z nowym pracodawcą lub zawarcie umowy-zlecenia) i zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku braku nowego tytułu ubezpieczeń sposobem na uzyskanie prawa do nieodpłatnego leczenia może być zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym oddziałem funduszu. Dzięki temu po wcześniejszym zgłoszeniu również członkowie rodziny nabędą prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
Ważne!
Zwolniony odzyska prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ, jeżeli podejmie pracę, podpisze umowę-zlecenie lub zawrze umowę z funduszem o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
Podstawa prawna
Art. 67 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).