Skrócenie okresu wypowiedzenia bez zgody pracownika możliwe jest tylko w przypadku ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji.
Pracownik w marcu wypowiedział umowę o pracę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Na początku kwietnia okazało się, że w nowej firmie może podjąć pracę już od 1 maja, dlatego wystąpił o skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Pracodawca nie wyraził na to zgody z powodu braku zastępstwa.

Porozumienie stron