PROBLEM CZYTELNIKA
EKSPERT WYJAŚNIA
JANUSZ PIEJKO
ekspert z Grupy Prawno-Finansowej Causa
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia (chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu). W sytuacji gdy przyczyną nieobecności w pracy jest choroba związana z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Zakwalifikowanie zdarzenia będącego przyczyną niezdolności do pracy do wypadków w drodze do pracy jest wiążące dla wszystkich pracodawców zatrudniających osobę, która mu uległa.
NASZA REKOMENDACJA
Ze względu na to, że nasz czytelnik był zatrudniony w dwóch zakładach pracy, to w każdym z nich oddzielnie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 100 proc., mimo że przyczyną choroby był wypadek w drodze do pracy u jednego z pracodawców.
Podstawa prawna
■ Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Not. MONIKA BURZYŃSKA
Janusz Piejko, ekspert z Grupy Prawno-Finansowej Causa / DGP