Emeryt, który zamierza wyjechać z Polski, musi złożyć do ZUS wniosek, jeśli chce otrzymywać co miesiąc emeryturę na zagraniczny rachunek bankowy.
Obywatel polski, który nabył prawo do emerytury z ZUS, może ją pobierać w dowolnym państwie Unii Europejskiej. Otrzyma ją także wtedy, gdy mieszka w Szwajcarii, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącym do UE (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz w kraju, z którym Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym (np. USA). Ale jeżeli zamieszka np. w Peru, z którym nasz kraj nie ma podpisanej takiej umowy, to ZUS nie prześle tam emerytury.
Emeryt mieszkający za granicą i posiadający konto w tamtejszym banku dostanie świadczenie dokładnie w takiej samej wysokości, jaką pobierał żyjąc w Polsce. Takie same reguły dotyczą zagranicznych organów rentowych wypłacających emeryturę Polakom, którzy mieszkają w Polsce, albo w innym państwie, ale nie w tym, które przyznało świadczenie.