Dodał, że szef doradców premiera Michał Boni (kieruje pracami zespołu) i przedstawiciele MSWiA wraz z delegacją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych porozumieli się co do głównych założeń reformy, ale konieczne jest doprecyzowanie szczegółowych kwestii.

Duda powiedział, że kolejne spotkanie związków ze stroną rządową zaplanowano na 20 i 27 kwietnia. "Do podpisania porozumienia i podpisania protokołu uzgodnień dojdzie prawdopodobnie pod koniec kwietnia" - dodał.

Nad szczegółami nowej ustawy emerytalnej od początku roku pracuje sześć podzespołów tematycznych, w skład których wchodzą przedstawiciele rządu i związków zawodowych.

Według rekomendacji zespołu funkcjonariusze będą nabywali uprawnienia emerytalne po 20 latach pracy, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu 50 lat. Obecnie na emeryturę można przejść po 15 latach pracy w służbach mundurowych bez względu na wiek. Nowe zasady mają objąć osoby wstępujące do służby od 1 stycznia 2012 r. Pozostali będą mogli wybrać między starym a nowym systemem.

Zmienić się ma także algorytm, według którego obliczane są emerytury. Według nowego systemu funkcjonariusze i żołnierze uzyskiwaliby po 20 latach świadczenie emerytalne w wysokości 45 proc. podstawy wymiaru, które po każdym kolejnym roku wzrastałoby o 3 proc., aż do osiągnięcia 85 proc. Podstawą wymiaru emerytury byłoby jak dotychczas uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Na temat systemu emerytalnego służb mundurowych i wydatków, jakie za sobą pociąga, wypowiedział się w środę przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki. "Wydatki z tytułu zabezpieczenia emerytalnego służb mundurowych są porównywalne do wydatków na zabezpieczenie emerytalne rolników, z tym, że rolników jest trzy razy więcej. Jest to istotny element naszego systemu emerytalno-rentowego i w tej kwestii jest sporo rzeczy do poprawienia" - powiedział w Poznaniu Bielecki.

Emerytura mundurowa zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Obecnie po 15 latach służby wynosi ona 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

Do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy mają prawo funkcjonariusze: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.