Czytelniczka jest zainteresowana szkoleniem dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

– Jaki jest zakres programowy takiego szkolenia – pyta pani Joanna z województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna weszło w życie 4 kwietnia 2011 r. Zostało ono wydane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa ta przewiduje m.in., że opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która ma przynajmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Natomiast z rozporządzenia wynika, że zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń obejmuje psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin), rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin), stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin), kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin), a także praktyki zawodowe (80 godzin).

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 również przewiduje, że przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy.

Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.

Jednak w przypadku gdy wolontariusz ma odpowiednie kwalifikacje, powyższych przepisów się nie stosuje.

W rozporządzeniu natomiast określono, co obejmuje zakres programowy wspomnianego 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń. Otóż program ten obejmuje udzielanie dziecku pierwszej pomocy, opiekę pielęgnacyjną, a także stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw, np. plastycznych, technicznych i muzycznych.

W ustawie mowa jest również o dziennych opiekunach. Otóż dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi, które ukończyły 20. tydzień życia.

Dziennym opiekunem może być osoba, która m.in. odbyła 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające.

Z kolei w rozporządzeniu ustalono m.in. zakres programowy wspomnianego 160-godzinnego szkolenia dziennego opiekuna. Program ten obejmuje tematy związane m.in. z rozwojem dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin) oraz ze stymulowaniem wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin). Program obejmuje ponadto praktyki zawodowe (30 godzin).

Podstawa prawna

Art. 49 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235).

Par. 1 – 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. nr 69, poz. 368).