Obowiązujące przepisy nie zabraniają przyznania emerytury osobie, która ma już ustalone prawo do tego rodzaju świadczenia na podstawie innego przepisu. Tak więc osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury może uzyskać emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym albo inną wcześniejszą, do której spełnia warunki.

W przypadku gdy ZUS ustala prawo do emerytury po wcześniej przyznanym świadczeniu, nie oblicza na nowo jej podstawy wymiaru, a przyjmuje odpowiednio zwaloryzowaną podstawę wymiaru poprzedniej emerytury. Jeśli jednak świadczeniobiorca po przyznaniu ostatniego świadczenia podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym co najmniej przez 30 miesięcy, tzw. część socjalna może być ustalona jako 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania nowej emerytury.

Przy ustalaniu 30-miesięcznego okresu podlegania ubezpieczeniu ZUS uwzględnia również okresy podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom oraz okresy pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Należy podkreślić, że możliwość obliczenia od nowej kwoty bazowej części socjalnej świadczenia przyznawanego osobie uprawnionej już do innej emerytury ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wymagany 30-miesięczny okres podlegania ubezpieczeniu przypada w całości po przyznaniu emerytury bezpośrednio poprzedzającej ustalane obecnie świadczenie.

ZUS nie uwzględni nowej kwoty bazowej, gdy osoba nie miała ubezpieczenia.

Dla przykładu ubezpieczony od marca 2001 r. jest uprawniony do emerytury nauczycielskiej przysługującej bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty nauczyciela. Kilka miesięcy później ponownie podjął zatrudnienie, które kontynuował do 31 grudnia 2005 r. Na początku marca 2006 r. ukończył 60 lat i wystąpił o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach (na podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

ZUS przyznał to świadczenie i obliczył emeryturę od nowej kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2006 r. Po ustaleniu prawa do tego świadczenia ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom. W marcu 2011 roku, po ukończeniu 65 lat, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (na podstawie art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Liczył, że ZUS obliczy to świadczenie od nowej kwoty bazowej. Nie było to jednak możliwe, gdyż po przyznaniu poprzedniej emerytury nie podlegał dalej przez wymagany okres ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).