Zakład Emerytalno-Rentowy (ZER) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ponownie przeliczy wysokość renty i emerytury byłym policjantom, którzy w dniu odejścia ze służby nie pełnili obowiązków służbowych.

Wcześniej ZER ustalał im wysokość renty lub emerytury na podstawie wysokości otrzymywanego uposażenia. W praktyce więc takie renty lub emerytury były o 50 proc. niższe, niż to wynikało z zajmowanego stanowiska.

Praktykę taką zmieniła uchwała Sądu Najwyższego z 1 września 2010 r. (II UZP 7/10, OSNP 2011/1 – 2/14). Zgodnie z nią organ rentowy ma obowiązek przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru renty lub emerytury 100 proc. należnego uposażenia przysługującego w dniu zwolnienia ze służby.

ZER wyjaśnia, że przy ponownym ustalaniu wysokości świadczenia ma jednak znaczenie, czy w przypadku zawieszonego funkcjonariusza zostało zakończone postępowanie wyjaśniające. Jeśli nie zapadł jeszcze wyrok, to zakład sam wystąpi do właściwej komendy policji o przesłanie nowej podstawy wysokości emerytury.

Natomiast inaczej wygląda sytuacja, jeśli sprawa o wypłatę obniżonej wysokości emerytury zakończyła się już prawomocnym wyrokiem sądowym. Wtedy osoba zainteresowana powinna zaskarżyć ostatnią decyzję o waloryzacji renty lub emerytury.

Obecnie emerytowani funkcjonariusze otrzymują decyzje dotyczącą marcowej waloryzacji ich świadczeń. Mają 30 dni na złożenie odwołania. Muszą w nim się powołać na wyrok SN, gdyż takie odwołanie będzie wówczas podstawą dla ZER do przyjęcia nowej podstawy wymiaru do ustalenia wysokości całego świadczenia. Po jego ustaleniu organ rentowy wypłaci nowe świadczenie wraz z wyrównaniem oraz z ustawowymi odsetkami za okres, za który świadczenie wypłacone było w obniżonej wysokości.