Placówki naukowe, czyli m.in. uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN), będą mogły otrzymać pieniądze na działalność statutową na 2011 rok, nawet jeśli nie złożyły wniosku w terminie w roku ubiegłym. Będą miały na to dwa tygodnie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę.

Projekt przewiduje też wprowadzenie przepisu umożliwiającego określenie wysokości dotacji bazowej dla placówki nowo powstałej lub utworzonej w wyniku podziału lub połączenia. Obecne przepisy nie przewidują odmiennego trybu ustalania wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w takich jednostkach. W konsekwencji otrzymują dotację odbiegającą od średniego poziomu finansowania porównywalnych placówek

Nowe rozwiązania doprecyzowują także przepis dotyczący określenia liczby uczestników studiów doktoranckich, od której m.in. uzależniona jest wysokość środków budżetowych przyznanych placówce naukowej. Będzie można do niej wliczać również młodych naukowców, którzy mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Rozporządzenie wejdzie w życie po dwóch tygodniach od dnia ogłoszenia.