Policjant nie będzie asystował pracownikowi socjalnemu przy wykonywaniu obowiązków służbowych poza przypadkami stosowania przemocy w rodzinie.
Pracownik socjalny wspólnie z policjantem i lekarzem mogą zadecydować o zabraniu dziecka, wobec którego rodzice stosują przemoc i umieścić u najbliższej rodziny lub w opiece zastępczej. Sposób dokonywania tej interwencji i udziału w niej policji został uregulowany w rozporządzeniu, które zostało podpisane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji i wysłane do kontrasygnaty przez ministra pracy i polityki społecznej. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Specjalna procedura, która wynika z obowiązującej od sierpnia ubiegłego roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, będzie dotyczyć tylko przypadków, gdy dochodzi do stosowania domowej przemocy. W pozostałych sytuacjach wykonywania czynności służbowych pracownikowi socjalnemu nie przysługuje asysta policji, ponieważ nie jest on funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 par. 13 kodeksu karnego. Taką asystę mają zapewnioną m.in. komornicy i kuratorzy sądowi, którzy realizują decyzję sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Pracownikowi socjalnemu przysługuje natomiast na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. To oznacza, że pracownik socjalny jest chroniony przed naruszeniem nietykalności cielesnej, napaścią lub znieważaniem.