Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie i nianie to formy opieki, z których będą mogli korzystać rodzice mający dzieci, które nie skończyły 3 lat, a w wyjątkowych przypadkach do ukończenia 4 lat. Ich powstawanie umożliwią wchodzące dziś w życie przepisy tzw. ustawy żłobkowej. Mają one ułatwić rodzicom godzenie obowiązków pracowniczych i rodzicielskich oraz pozwolić na szybszy powrót do pracy młodym matkom, które z powodu braku miejsc w żłobkach przebywały na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.

Żłobek nie szpital

Podstawową zmianą, którą wprowadza ustawa wobec żłobków, jest pozbawienie ich statusu zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ). To spowoduje, że założenie żłobka i jego prowadzenie będzie prostsze i mniej kosztowne. Nie oznacza to, że żłobków nie będą obowiązywać standardy sanitarne i lokalowe. Szczegółowo określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

Pracami żłobka będzie kierował dyrektor. Opiekunowie dziecięcy muszą mieć kwalifikacje w wymienionych w ustawie zawodach, m.in. nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Jeden opiekun zajmie się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, ale gdy w grupie będzie dziecko niemające ukończonego roku życia, wymagające szczególnej opieki lub niepełnosprawne to nie będzie mogło w niej być więcej niż pięcioro maluchów.

Dziecko będzie mogło przebywać w żłobku przez 10 godzin dziennie, ale rodzice zapłacą za opiekę oraz wyżywienie dzieci. Jeżeli żłobek będzie należeć do gminy, wysokość opłat określi uchwała radnych. Jeżeli prowadzącym będzie osoba fizyczna, to ona określi te kwoty.

– Żłobek musi też mieć nadany statut oraz regulamin organizacyjny, które określą zasady jego funkcjonowania – mówi Zdzisław Kostkowski, dyrektor Zespołu Żłobków w Bydgoszczy.

Klub na pięć godzin

Na podobnych zasadach jak żłobek będzie zorganizowany klub dziecięcy. Będzie on jednak przeznaczony dla starszych dzieci, które skończą rok, a opieka nad nimi będzie sprawowana przez pięć godzin dziennie.

Przepisy ustawy określają, że osoby zatrudnione jako opiekunowie dziecięcy muszą mieć takie same kwalifikacje jak opiekunowie w żłobkach. Będą je też obowiązywać te same standardy lokalowe i sanitarne, ale ustawa dopuszcza możliwość prowadzenia klubu w jednym pomieszczeniu, jeżeli będzie w nim wydzielone miejsce przeznaczone do pobytu dzieci. Każdy klub musi również, podobnie jak żłobek, mieć nadany statut i regulamin organizacyjny. Rodzice będą ponosić opłaty za pobyt i posiłki dzieci, ale będą też mogli brać udział w zajęciach z dziećmi.