Obowiązek rejestracji jest związany z tym, że przepisy ustawy wskazują, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To wymaga uzyskania wpisu do gminnego rejestru tych form opieki.

– Taka osoba musi najpierw zarejestrować swoją firmę, a następnie wpisać ją do rejestru działalności regulowanej. Od tego będzie zależeć, czy będzie mogła ją prowadzić – tłumaczy Piotr Gaglik, kierownik działu rejestracji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Wrocławiu.

Aby uzyskać wpis, trzeba złożyć oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. Jeżeli podmiotem zakładającym jest osoba prawna, potrzebny będzie wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający statut podmiotu, np. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Natomiast do wglądu przedstawiany jest dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty.

Wpisanie do rejestru wymaga też dokonania opłaty. Jej wysokość określą radni w uchwale, ale nie może ona wynieść więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (693 zł).

Prowadzący żłobek musi też liczyć się z tym, że samo oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych nie wystarczy. Upoważnione przez gminę osoby będą miały obowiązek sprawdzenia na miejscu, czy lokal rzeczywiście zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania dzieci. Jeżeli okaże się, że te warunki nie są zapewnione, gmina odmówi wpisania do rejestru.

Odmowa nastąpi też w przypadku gdy wobec przedsiębiorcy wydano orzeczenie o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem.

Gmina musi też wydać prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wpisu.