Osoba, która zachoruje, musi dostarczyć zwolnienie lekarskie do kadr lub bezpośrednio swojemu przełożonemu w ciągu siedmiu dni od daty jego wydania. Gdy przekroczy ten termin, będzie miała zmniejszony zasiłek chorobowy o 25 proc.
Pracownik musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. Natomiast zwolnienie lekarskie musi być dostarczone w ciągu siedmiu dni. W imieniu pracownika może je przynieść ktoś z jego rodziny. Osoba, która prowadzi własną firmę, musi dostarczyć zwolnienie bezpośrednio do ZUS-u. Jednak nie później (tak samo jak pracownik) niż w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia, w którym je otrzymała.
Przy ustalaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę jego uzyskania przyjmuje się dzień wystawienia zwolnienia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że uzyskał je w terminie późniejszym.
W przypadku gdy ubezpieczony dostarczył zaświadczenie lekarskie po upływie wyżej wymienionego terminu, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25 proc., licząc od ósmego dnia choroby do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Nie ma kary finansowej, gdy ktoś spóźnił się z przekazaniem zwolnienia do firmy, jeżeli nie zrobił tego z przyczyn niezależnych od siebie.
Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. średniej pensji pracownika obliczonej z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.