ORZECZENIE

Pięciu mężczyzn, pracowników Telefonika Kable pozwało spółkę o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. 27 marca 2002 r. zarząd pozwanej spółki podjął uchwałę o likwidacji zakładu pracy. Do zwolnienia wytypowano około 600 osób. W maju 2002 r. pracodawca przedstawił listę osób do zwolnienia i zwrócił się do międzyzakładowej organizacji NSZZ Solidarność o wskazanie pracowników korzystających z ochrony tego związku zawodowego.

Ten stwierdził, że obejmuje ochroną wszystkich pracowników. Jednocześnie wyraził kategoryczny sprzeciw wobec planowanych zwolnień. Pracodawca zwrócił się zatem o konsultację do ogólnokrajowej organizacji związkowej. Zanim jednak otrzymał odpowiedź, wypowiedział umowy.

Sąd I instancji zasądził na rzecz powodów odszkodowania. Stwierdził, że nie został zachowany tryb konsultacji związkowej, gdyż sprzeciw zakładowej organizacji związkowej obligował pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji z ogólnokrajową organizacją związkową w trybie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

Pozwana spółka twierdziła, że w ogóle nie była zobowiązana do konsultowania wypowiedzeń, gdyż NSZZ Solidarność nie złożyła wykazu pracowników objętych jej ochroną. Stwierdziła jedynie, że obejmuje ochroną wszystkich przeznaczonych do zwolnienia.

Argumentacja ta nie przekonała sądu II instancji. Stwierdził, że pracodawca naruszył art. 38 kodeksu pracy, nie przeprowadzając w sposób prawidłowy konsultacji z ogólnokrajową organizacją związkową, nadrzędną nad działającą u pozwanego organizacją NSZZ Solidarność. Pracodawca zaskarżył ten wyrok skargą kasacyjną. Argumentował, że nie był obowiązany do konsultacji w sytuacji, gdy związek jedynie w sposób ogólny go poinformował, że ochronie podlegają wszyscy pracownicy.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu sąd wskazał, że art. 38 par. 1 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek konsultacji ze związkiem zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast art. 232 k.p. wprowadza zasadę współdziałania z zakładową organizacją związkową. Jednak obowiązek zawiadomienia o planowanych wypowiedzeniach spoczywa na pracodawcy tylko wówczas, gdy posiada on wiedzę, że pracownik jest objęty ochroną związkową. Jeśli zaś pracodawca, mimo wykazania ze swej strony należytej staranności, takiej wiedzy nie posiada, to nie musi zwracać się do związku o opinię. Wskazanie, tak jak w tej sprawie, że organizacja związkowa chroni wszystkich pracowników, nie identyfikuje bowiem dostatecznie żadnej osoby podlegającej ochronie i nie rodzi obowiązku konsultacji.

Sygn. akt 331/06

MARIA SANKOWSKA

gp@infor.pl