"Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, polegające na wprowadzeniu możliwości dochodzenia odszkodowań na drodze administracyjnej mają głównie na celu skrócenie czasu dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów. Przypomnę, że nowelizacja wzorowana jest w części na rozwiązaniach państw skandynawskich, w których systemy odszkodowawcze nie są oparte o zasadę winy.

Podobnie jak w systemie nordyckim nowela ustawy wprowadza maksymalne kwoty odszkodowania albo zadośćuczynienia. Propozycję odszkodowania będzie obowiązany przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł odpowiednią umowę ubezpieczenia ze szpitalem, w którym doszło do zdarzenia.

Co oznacza to dla poszkodowanych pacjentów? Przede wszystkim krótszy czas prowadzonego postępowania - nie dłużej niż trzy miesiące, jak również niższe koszty dochodzenia swoich praw".