Gmina, która chce uprościć organizację działających na jej terenie żłobków lub klubów dziecięcych oraz obniżyć koszty ich prowadzenia, może połączyć je w zespół. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, gmina może utworzyć zespół żłobków, zespół klubów dziecięcych lub zespół żłobków i klubów dziecięcych, jeżeli będzie prowadzić oba rodzaje placówek.

Szczegółowe zasady dotyczące tego, jak gmina powinna połączyć żłobki i kluby w zespół, są określone w art. 9 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235), która wejdzie w życie 4 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z nimi gmina tworzy zespół placówek opieki w formie gminnych jednostek budżetowych, a jego utworzenie wymaga podjęcia uchwały przez radnych. Dyrektorem zespołu może zostać dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracami klubu dziecięcego. Jednak osoba, która będzie zajmowała to stanowisko, musi dodatkowo posiadać roczne doświadczenie w kierowaniu jedną z tych placówek. To oznacza, że gminy dopiero po roku od wejścia w życie nowych przepisów będą mogły utworzyć zespół klubów dziecięcych, aby osoba, która będzie dyrektorem zespołu, miała wymagane doświadczenie. Jest to związane z tym, że klub dziecięcy jest nową formą opieki, którą wprowadza tzw. ustawa żłobkowa.

Ponadto każdy żłobek lub klub dziecięcy wchodzący w skład zespołu musi mieć odrębny statut nadany przez gminę. Określa on nazwę i miejsce jego prowadzenia, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka oraz realizowane zadania związane z rozwojem dziecka i wspomaganiem rodziny w jego wychowywaniu.

Połączenie żłobków lub klubów dziecięcych w zespół nie zwalnia gminy z obowiązku odrębnego wpisania każdej placówki do gminnego rejestru. W takiej sytuacji do rejestru w ogóle nie jest wpisywany zespół.