Pracownik odwołał się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy. Czy można uznać, że tym samym odmówił przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków pracy i płacy?
Zasadniczo nie. Złożenie do sądu odwołania od wypowiedzenia warunków pracy i płacy jest inną czynnością niż odmowa przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Czynności te nie wywołują identycznych skutków. Zgodnie z art. 42 par. 3 k.p., jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków, umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Odwołania od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy do sądu pracy jest natomiast czynnością procesową, której treść jest inna i nie zawiera oświadczenia w przedmiocie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Podstawą złożenia takiego odwołania jest stwierdzenie, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub bezprawne. Jednak powołanie się na jedną z tych przesłanek nie jest równoznaczne ze złożeniem w sposób dostatecznie jasny oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Fakt, że osoba uważa wypowiedzenie za złożone z naruszeniem przepisów prawa nie oznacza, że w jej interesie nie leży przyjęcie nowych warunków.
Stanowisko takie zajął również SN w wyroku z 13 marca 1997 r. (I PKN 41/97) wskazując, że wniesienie odwołania od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków; oświadczenie pracownika w tej sprawie musi być skierowane do pracodawcy i powinno zostać złożone przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Możliwe jest jednak połączenie czynności prawnej – odmowy zgody na przyjęcie nowych warunków i czynności procesowej – zaskarżenia wypowiedzenia do sądu. Zgodnie z wyrokiem SN z 2 marca 1984 r. (I PRN 16/84) żaden z obowiązujących przepisów prawa nie stoi na przeszkodzie połączeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 42 par. 3 k.p., z czynnością procesową, jaką jest odwołanie pracownika od wypowiedzenia i dokonaniu obu czynności w jednym piśmie; oświadczenie takie wywoła przewidziany w art. 42 par. 3 zd. 2 k.p. skutek prawny, jeżeli dojdzie do pracodawcy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.