Funkcjonariusz Służby Więziennej pełni służbę w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych. W związku z tym, iż wykonuje obowiązki w warunkach szkodliwych dla zdrowia, przełożony przyznał mu prawo skorzystania z zorganizowanego wypoczynku.

Do otrzymania świadczeń socjalnych uprawnieni są zarówno funkcjonariusze Służby Więziennej, jak i członkowie ich rodzin – małżonek i dzieci. Do tej ostatniej grupy zalicza się pozostające na utrzymaniu dzieci własne, małżonka, przysposobione, wzięte na wychowanie, które nie ukończyły 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 25 lat, a także dzieci, które bez względu na wiek stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Do przyznawanych świadczeń socjalnych należy zaliczyć zorganizowany przez jednostki organizacyjne pobyt wypoczynkowy, kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. Są to także pobyty zagraniczne wymienne, zagraniczne kolonie i obozy wymienne, żywienie w stołówkach pracowniczych oraz zorganizowana działalność sportowa lub rekreacyjna. W przypadku kolonii i obozów podstawą skierowania jest karta kwalifikacyjna. Świadczenia socjalne z wyjątkiem działalności sportowej mają charakter odpłatny. Dzięki temu pokrywane są koszty związane z organizacją danego świadczenia, ale nie obejmuje narzutów z tytułu zysku.

Przyznając określone świadczenia socjalne przełożony funkcjonariusza bierze pod uwagę przede wszystkim właściwości i warunki służby oraz jego sytuację rodzinną, życiową i materialną. Istotny wpływ na przyznanie świadczeń ma pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczególnie uciążliwych. Ponadto brane pod uwagę są duże obciążenia związane w wykonywanymi zadaniami służbowymi, ponoszonymi przez funkcjonariusza kosztami związanymi z leczeniem członków rodziny, a także wystąpienie szkód na skutek zaistniałych klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. Ważnymi czynnikami wpływającymi na przyznanie przez przełożonego danego świadczenia jest nieotrzymywanie go w latach poprzednich oraz średni dochód przypadający na członka rodziny.

Podstawa prawna

Art. 215 i 216 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 79, poz. 523 z późn. zm.).

Par. 8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 18 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz.U. nr 20, poz. 107).