Emerytura dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr. 39, poz. 353 z późn. zm.), po spełnieniu dwóch warunków:

● ukończeniu wieku 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn oraz

● udowodnieniu przynajmniej 20-letniego (w przypadku kobiety) lub 25-letniego (w przypadku mężczyzny) stażu ubezpieczeniowego.

Ustalenie wymaganego stażu

Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do przyznania emerytury, ZUS uwzględnia wszystkie udowodnione okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe (w wymiarze niesprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych). Jeśli po zsumowaniu tych okresów osoba zainteresowana nadal nie ma wystarczającego stażu, ZUS może jej zaliczyć również wymienione w ustawie emerytalnej okresy uzupełniające (np. okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników). Osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu odzyskania zdolności do pracy, mogą też liczyć na uwzględnienie w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury okresów pobierania tej renty.

ZUS może obniżyć staż o 5 lat

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn), ale nie zdołały udowodnić wystarczająco długiego okresu składkowego i nieskładkowego uprawniającego do emerytury na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej, mogą skorzystać z rozwiązania przewidzianego w jej art. 28. Przewiduje on możliwość uzyskania uprawnień do emerytury przy krótszym o 5 lat stażu ubezpieczeniowym, wynoszącym co najmniej 15 lat dla kobiet oraz 20 lat dla mężczyzn.

Również w tym przypadku ZUS może uzupełnić staż składkowy i nieskładkowy wymienionymi w ustawie emerytalnej okresami rolnymi lub okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, do której wnioskodawca utracił prawo z powodu odzyskania zdolności do pracy.