Osoba, która realizuje kontrakt socjalny, może mieć przyznany zasiłek celowy lub zasiłek okresowy. Jeżeli w tym czasie znajdzie pracę, to mimo zmiany sytuacji dochodowej nie straci prawa do zasiłku.

Gmina będzie go wypłacać przez dodatkowe dwa miesiące. Taką możliwość zakłada skierowana do podpisu prezydenta nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli wszystkie 12 poprawek zgłoszonych przez Senat.

Najważniejsze z nich dotyczyły wypłaty zasiłków oraz zatrudniania pracowników socjalnych. Nowelizacja przewiduje, że ośrodek pomocy społecznej będzie mógł zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby osób lub rodzin objętych pracą socjalną. W tym przypadku jeden pracownik socjalny może przypadać na 50 osób lub rodzin.

Ponadto ustawa nakłada na samorządy obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz ujednolica zasady opłacania egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych. Nowelizacja wydłuża też do 31 grudnia 2012 roku czas na osiągnięcie standardów lokalowych i opiekuńczych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym nie udało się to zrealizować do końca 2010 roku. Będą miały 3 miesiące na dostosowanie planów naprawczych do nowych terminów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.