Krystyna Kozłowska, rzecznik praw pacjenta, tłumaczy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku likwidacji indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej dokumentacja medyczna powinna być przekazana wojewodzie (czyli organowi prowadzącemu rejestr ZOZ). Jest on zobowiązany do zabezpieczenia dokumentacji medycznej. Jeżeli zadania likwidowanej placówki przejmuje inna, to do niej trafia dokumentacja pacjentów.

Okres przechowywania dokumentacji przez świadczeniodawcę wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Od tej zasady są jednak wyjątki – dokumentacja chorego, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez 30 lat, zdjęcia rentgenowskie – przez 10 lat, a skierowania na badania lub zlecenia lekarskie – przez 5 lat. W przypadku dzieci do drugiego roku życia lekarz musi zachować dokumenty przez 22 lata.

– Dopiero po upływie tych okresów można zniszczyć dokumentację. Ale świadczeniodawca musi zrobić to w taki sposób, który uniemożliwia identyfikację pacjenta, którego dotyczyła – mówi Krystyna Kozłowska.